Trang chủ
Tất cả tài liệu

DANH SÁCH VĂN BẢN

SỐ HIỆU TRÍCH YẾU NGÀY KÝ NGƯỜI KÝ BAN HÀNH LOẠI VB
124/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 19/10/2020 Nguyễn Xuân Phúc Chính phủ Nghị định
55-NQ/TW Nội dung chính nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11-2-2020 của Bộ Chính Trị Khóa XII về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 11/02/2020 Ban Tuyên Giáo Trung Ương VB nội bộ
31/2109/NĐ-CP Nghị định 31 - Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo 2018 10/04/2019 Nguyễn Xuân Phúc Chính phủ Nghị định
25/2018/QH14 Luật tố cáo 2018 12/06/2018 Nguyễn Thị Kim Ngân Quốc hội Luật