Thông báo tập trung học sinh Khối 10 năm học 2020 - 2021


THÔNG BÁO
Về việc tập trung học sinh Khối 10 năm học 2020 - 2021
 
        Căn cứ Quyết định 2037/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc Phê duyệt kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, nay Trường THPT Nguyễn Văn Linh thông báo:
          1. Ngày tựu trường: Ngày 01 tháng 9 năm 2020.
          Tất cả học sinh Khối 10 của Trường tập trung tại sân trường lúc 7h00 ngày 01 tháng 9 năm 2020 để nghe thông báo chung. Sau đó về sinh hoạt theo lớp theo sự hướng dân của giáo viên chủ nhiệm.
          2. Ngày học theo thời khóa biểu: Thứ hai, ngày 07 tháng 9 năm 2020.
          3. Ngày khai giảng: Ngày 05 tháng 9 năm 2020 (thứ Bảy)
          Điện thoại Văn phòng nhà trường khi cần liên lạc 02523 626 307.
          Trường THPT Nguyễn Văn Linh trân trọng thông báo./.
                    
 
HIỆU TRƯỞNG
 
Đã ký và đóng dấu